Thời hạn giấy phép lao động là bao lâu?

Theo nghị định 11/2016 NĐ-CP đã quy định chi tiết về vấn đề thi hành một số điều của Bộ luật Lao Động về người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong nghi định có xác định rõ về thời hạn của giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

> Xem thêm:

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động sẽ được cấp theo thời hạn trong một số trường hợp dưới đây. Nhưng thời hạn của giấy phép lao động không quá 02 năm.

  • Thời hạn của giấy phép lao động sẽ phù hợp với hợp đồng lao động của người nước ngoài dự kiến ký kết.
  • Thời hạn của bên nước ngoài đã cử người lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc.
  • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa các đối tác Việt Nam và bên nước ngoài.
  • Thời hạn hợp động hoặc là có thỏa thuận cung cấp các dịch vụ ký kết giữa các đối tác Việt Nam và nước ngoài.
  • Thời hạn sẽ được nên trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ có cử người lao động nước ngoài sang Việt Nam để đảm phám cung cấp các dịch vụ.
  • Thời hạn cũng được xác định trong giấy chứng nhận của bên tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế đã được pháp luật nhà nước Việt Nam cho phép hoạt động theo đúng quy định.
  • Thời hạn sẽ theo văn bản của nhà cung cấp dịch vụ có cử người lao động nước ngoài sang Việt Nam để thành lập văn phòng đại diện thương mai của nhà cung cấp dịch vụ đó.
  • Thời hạn sẽ có trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được tham gia vào các hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã được thành lập văn phòng đại diện thương mại tại Việt Nam.

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

  • Thời hạn của giấy phép lao động khi người nước ngoài xin cấp lại giấy phép vẫn còn thời hạn nhưng do bị mất, bị hỏng hoặc là muốn thay đổi nội dung trong giấy phép lao động, thì thời hạn cấp lại sẽ bằng với thời hạn đã được cấp rồi trừ đi thời gian người lao động đã làm việc tính từ thời điểm đề nghị xin cấp lại. Chỉ trừ những trường hợp được quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định 11/2016 NĐ-CP.
  • Thời hạn xin cấp lại cấp giấy phép lao động khi sắp hết hạn sẽ được cấp theo thời hạn cho một số trường hợp được quy định tại Điều 11 Nghị định 11/2016 NĐ-CP nhưng không quá 02 năm.

*nguồn: google*

Trên đây là nội dung về thời hạn giấy phép lao động, mọi vấn đề cần tư vấn, quý khách hàng chưa rõ hoặc là cần hỗ trợ về mặt pháp lý khác xin vui lòng liên hệ cho bộ phận luật sư tư vấn của Gia Hợp theo số điện thoại 0966 078 777 để được hỗ trợ kịp thời.

Bình luận