Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

hotline tư vấn dịch vụ Lý Lịch Tư Pháp

Call 0985 281 441 |  O969 788 258

Sau đây Gia Hợp sẽ cung cấp cho quý khách hàng về mẫu khai lý lịch tư pháp , bản khai phiếu lý lịch tư pháp số 1, phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp  (Tải về)

Để được tư vấn và cách soạn thảo văn bản mời bạn liên hệ ngay tới 0985 281 441

                                                 

 

                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                      TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

                                        (Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

                        Kính gửi: …………………………………………………………………………………….

 1. Tên tôi là1 :………………………………………………………………………………………………..
 2. Tên gọi khác (nếu có):………………………………………3. Giới tính :……………
 3. Ngày, tháng, năm sinh: …………/ ………/ …………..
 4. Nơi sinh2………………………………………………………………………………..
 5. Quốc tịch:……………………………..7. Dân tộc:…………………………………………………….
 6. Nơi thường trú3 :………………………………………………………………………..
 7. Nơi tạm trú4: …………………………………………………………………………………
 8. Giấy CMND/Hộ chiếu5:……………………………..Số:………………………………………

Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:……………………………………………………..

 1. Họ tên cha:…………………Ngày/tháng/năm sinh ……………………………………..
 2. Họ tên mẹ:………………….Ngày/tháng/năm sinh ……………………………………..

13.Họ tên vợ/chồng…………….Ngày/tháng/năm sinh ………………………………………..

 1. Số điện thoại/e-mail:……………………………………………………………………….

                                              QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trúNghề nghiệp, nơi làm việc6
 

 

 

 

 

 

    Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

   Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7:  Số 1                     Số 2

   Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):    Có                      Không

   Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:…………………………………..

…………………………………………………………………………………….

     Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.

    Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

                                                                                                                             …….., ngày ……… tháng …… năm …

                                                                                                                                                  Người khai

                                                                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

—————————————————-

Ghi chú:

[1] Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

[1] Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 (Tải về)

Để được tư vấn và cách soạn thảo văn bản mời bạn liên hệ ngay tới O969 788 258

 

 

                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./……. …….                                                                                                                 ………, ngày…… tháng …… năm………

                                              PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

 

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

       Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

XÁC NHẬN:

1.Họ và tên 2:……………………………………………2.Giới tính……………………………………

 1. Ngày, tháng, năm sinh:……/…../…4. Nơi sinh3……………………………………………..
 2. Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………….
 3. Nơi thường trú4:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Nơi tạm trú 5:………………………………………………………………………………………………
 2. Giấy CMND/Hộ chiếu:………………………………….6Số:……………………………………….

      Cấp ngày………..tháng……….năm…………..Tại:…………………………………………………….

 1. Tình trạng án tích:………………………………………………………………………
STTSỐ BẢN ÁN; NGÀY THÁNG NĂM ; TÒA ÁN ĐÃ TUYÊNTỘI DANHHÌNH PHẠT CHÍNHHÌNH PHẠT BỔ SUNG

10.Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã7:…………………………………………………………………………………………………………………….

…. ……………………………………………………………………………………………………………………

SỐ QUYẾT ĐỊNH, NGÀY THÁNG NĂM,

TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH

CHỨC VỤ BỊ CẤM ĐẢM NHIỆM
THỜI HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

                                                  Trang….

                                          (Phiếu này gồm có……trang)

 

 NGƯỜI LẬP PHIẾU                                                                                           ……………………….8

 (ký và ghi rõ họ tên)                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

—————————————————-
Ghi chú:

Ghi rõ tên cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3 Ghi rõ tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. 

4,5 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

6Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

7 Trường hợp cá nhân không có yêu cầu xác nhận thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì mục 10 không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

8Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp.

 

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2 (Tải về)

Để được tư vấn và cách soạn thảo văn bản mời bạn liên hệ ngay tới 0985 281 441

 

 

                                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./……. …….                                                                                                                          ………, ngày…… tháng …… năm………

 

                                               PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

XÁC NHẬN:

 1. Họvà tên2……………………………………………2. Giới tính:………………………………..
 2. Ngày, tháng, năm sinh:…../…../……4. Nơi sinh3:…………………………………………
 3. Quốc tịch:………………………………………………………………………………………..
 4. Nơi thường trú 4:………………………………………………………………………..
 5. Nơi tạm trú 5:……………………………………………………………………………………………..
 6. Giấy CMND/Hộ chiếu : ……….…………… 6 Số:…………………………………………..

Cấp ngày……..tháng …….năm……………Tại:………………………………………………………………

 1. Họ và tên cha:………………………………………………………………………………………………
 2. Họ và tên mẹ:……………………………………………………………………………………………….
 3. Họ và tên vợ/chồng:………………………………………………………………………………………
 4. Tình trạng án tích7:…………………………………………………………………….
Bản án số ………./ ………ngày ……….tháng…………năm………………………………………………

của Tòa án nhân dân………………………………………………………………………

Tội danh – Điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng:……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Hình phạt chính:………………………………………………………………………………………………….

Hình phạt bổ sung:………………………………………………………………………………………………

Nghĩa vụ dân sự, án phí:………………………………………………………………………………………

Tình trạng thi hành án:…………………………………………………………………………………………

Xóa án tích8:………………………………………………………………………………………………………
Ghi chú:………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                    Trang…….

                                                                                                                   (Phiếu này gồm có……trang)

 1. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã …………………………………………………..
Số quyết định, ngày tháng năm ra quyết định, Tòa án ra quyết định. 
Chức vụ bị cấm đảm nhiệm 
Thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã 

 

 NGƯỜI LẬP PHIẾU                                                                                                      ……………………….8

 (ký và ghi rõ họ tên)                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

—————————————————-

 Ghi chú

1  Ghi rõ cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu. 

3 Ghi rõ tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

4,5 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

6 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu. 

7   Đối với người không bị kết án thì ghi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

    Đối với người đã bị kết án thì ghi theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11  tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Đối với những án tích đã được xóa thì ghi rõ: Đã được xóa án tích ngày …. tháng…. năm………………..

  Đối với những án tích chưa được xóa thì ghi rõ: Chưa được xóa án tích.

9 Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp.

 

Trên đây là toàn bộ mẫu phiếu xin cấp lý lịch tư pháp , mọi thắc mắc xin quý khách hàng vui lòng liên hệ

Call 0985 281 441 |  O969 788 258

Với nhiều năm làm trong ngành dịch vụ lý lịch tư pháp chúng tôi đã cung cấp cho quý khách hàng những điều kiện tốt nhất

 • Đội ngũ nhân viên am hiểu luật pháp
 • Thời gian luôn nhanh chóng
 • Chi phí rẻ, chọn gói, không phát sinh phí

Quý khách tham khảo thêmlàm lý lịch tư pháp onlinelý lịch tư pháp làm ở đâu

Bình luận