Thủ tục thành lập công ty Cổ Phần như thế nào?

Bạn đang muốn cùng với bạn bè hoặc một ai đó cùng góp vốn mở công ty cổ phần? Nhưng bạn lại chưa hiểu rõ về thủ tục thành lập công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành? Công ty Gia Hợp mời bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé!

1.Đặc điểm công ty Cổ Phần

Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 (LDN), công ty cổ phần là doanh nghiệp có đặc điểm sau:

 • Các cổ phẩn có giá trị bằng nhau, được chia đều trên Vốn điều lệ
 • Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa
 • Cổ đông chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Các cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 119 và Khoản 1 Điều 126 của LDN.
 • Tư cách pháp nhân được công nhận bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn cho doanh nghiệp

Kết quả hình ảnh cho cổ ty cổ phần

2.Ưu, nhược điểm của công ty cổ phần

*Ưu điểm:

 • Có thể kinh doanh những nghành nghề có vốn lớn, dễ dàng huy động vốn từ nhiều nguồn và nhiều đối tượng khác nhau.
 • Các cổ đông có trách nhiệm hữu hạn với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi vốn góp, nên rủi ro không cao.
 • Dễ dàng huy động vốn từ các nguồn khác nhau.
 • Dễ dàng chuyển nhượng vốn bằng cách chuyển nhượng hoăc bán cổ phần cho người khác, không hạn chế đối tượng tham gia.

Hình ảnh có liên quan

Nhược điểm:

 • Do số lượng cổ đông khá lớn, nên việc quản lý và điều hành công ty cổ phần khá phức tạp và khó khăn.
 • Các cổ đông đối kháng nhau về lợi ích.
 • Việc thành lập và quản lý bị ràng buộc chặt chẽ bởi các văn bản quy định của luật pháp, đặc biệt về vấn đề tài chính của công ty.

3.Phân loại các cổ đông của công ty cổ phần

*Phân loại dựa trên vai trò với việc thành lập công ty

 • Cổ đông sáng lập: sở hữu ít nhất 1 cổ phần phổ thông và được kí tên trong danh sách cổ đông sáng lập (Theo Khoản 2, Điều 4 LDN). Công ty cổ phần mời thành lập phải có tối thiểu 03 cổ đông sáng lập.
 • Cổ đông góp vốn: là người đưa tài sản vào công ty và trở thành chủ sở hữu chung của công ty.

*Phân loại dựa trên cổ phần mà họ nắm giữ

 • Cổ đông phổ thông: là cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông ( bắt buộc cần có cổ phần phổ thông đối với công ty cổ phẩn – theo Khoản 1, Điều 113 LDN)
 • Cổ đông ưu đãi: là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi. Có các loại cổ đông ưu đãi ( cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại, cổ đông ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định). Cổ đông có cổ phần ưu đãi cổ tức và ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết.

 4.Cơ cấu tổ chức quản lý ( Điều 134 LDN)

*Lựa chọn cách thức quản lý theo các mô hình sau

 • Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.
 • Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

*Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị/Giám đốc/Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

*Trường hợp có từ trên một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc/Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Do có nhiều cổ đông nên công ty cổ phần có tổ chức phức tạp. Công ty Gia Hợp luôn mong muốn được giải đáp những thắc mắc của quý khách hàng về thủ tục thành lập loại hình doanh nghiệp này!

Hotline tư vấn 24/7: 0988 960 525

 

Bình luận