Ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tại Việt Nam

Hiểu được các đặc tính của từng hình thức kinh doanh cung cấp cho các nhà đầu tư lợi thế trong việc huy động vốn, quản lý kinh doanh, giảm thiểu các khoản nợ của họ…

Có 4 hình thức doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam, bao gồm:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên
 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh

Những ưu và nhược điểm của các doanh nghiệp tại Việt Nam

1/ Công ty cổ phần

Số lượng thành viên: ít nhất 3 thành viên, không hạn chế thành viên tối đa.

Nhiệm vụ: chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của họ.

Quyền chuyển nhượng vốn:

Trong 3 năm đầu tiên kể từ khi thành lập, các cổ đông sáng lập được quyền:

 • Tự do chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông sáng lập khác.
 • Chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho những người không phải là cổ đông sáng lập nếu được đại cổ đông đồng cổ đông thông qua.

Sau 3 năm, các cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần, ngoại trừ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

Ưu điểm:

 • Khả năng huy động vốn cao.
 • Hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
 • Các cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần ( trừ các cổ đông nắm giữ cố phiếu có quyền biểu quyết và hạn chế cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập trong vòng 3 năm đầu tiên).

Nhược điểm:

 • Phức tạm trong vấn đề quản lý và vận hành do các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của công ty phải được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 • Chi phí hành chính lớn hơn nhiều so với các mô hình khác.
 • Được điều chỉnh bởi khung pháp lý, đặc biệt là về tài chính và kế toán, xuất bản thông tin…

2/ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Số lượng thành viên: chỉ có một thành viên là chủ sở hữu của công ty.

Nhiệm vụ: chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của họ.

Quyền chuyển nhượng vốn: chủ sở hữu được chuyển nhượng vốn một phần hoặc là toàn bộ.

Ưu điểm:

 • Chủ sở hữu công ty có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Quản lý đơn giản và tiết kiệm chi phí.

Nhược điểm:

 • Trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn gây ra sự nghi ngờ về năng lực công ty của khách hàng, đối tác, đặc biệt là với các công ty có quy mô nhỏ.
 • Không được phép giảm thiểu vốn điều lệ trong thời gian hoạt động.
 • Cần phải chuyển đổi hình thức công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên khi chuyển một phần vốn cho người khác hoặc là kết nạp thành viên mới.

 

3/ Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên

Số lượng thành viên: ít nhất là 2 thành viên, tối đa là 50 thành viên.

Nhiệm vụ: chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của họ.

Quyền chuyển nhượng vốn:

Mỗi thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn của mình bằng cách:

 • Cung cấp cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ vốn của họ trong công ty trong cùng điều kiện.

Chỉ chuyển cho người không có kinh nghiệm trong cùng điều kiện áp dụng cho các thành viên còn lại nếu nó không được mua hoặc mua hoàn toàn bởi các thành viên còn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày được chào bán.

Ưu điểm: các nhà đầu tư sẽ khó có thể kiểm soát sự thay đổi của các thành viên.

Nhược điểm: thật khó để có được sự tin tưởng của đối tác hoặc khách hàng trong trường hợp vốn điều lệ thấp. Không được phép giảm vốn điều lệ trong thời gian hoạt động.

4/ Công ty hợp danh

Số lượng thành viên:

 • Ít nhất là 2 thành viên là đồng sở hữu của công ty.
 • Các thành viên hợp tác là cá nhân.
 • Có thể có vốn góp thành viên

Nhiệm vụ: thành viên hợp tác chịu trách nhiệm trong phạm vi của tất cả các tài sản cá nhân của họ.

Quyền chuyển nhượng vốn: thành viên hợp danh có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình nếu được các thành viên hợp tác khác đồng ý.

Ưu điểm:

Có được sự tin tưởng dễ dàng từ các đối tác, khách hàng do các khoản nợ không giới hạn trong phạm vi của tất cả các tài sản.

Thu thập uy tín của nhiều người.

Nhược điểm:

Chịu trách nhiệm trong phạm vi của tất cả các tài sản là một sự rủi ro rất là lớn cho các thành viên hợp tác.

Không được phép phát hành chứng khoán để tăng vốn.

Bạn có nhu cầu muốn thành lập một doanh nghiệp, công ty hãy liên hệ ngay đến cho chúng tôi qua số điện thoại: 0966 078 777

Bình luận